Генії не падають з неба,

вони повинні мати можливість

отримати освіту

й мати умови для розвитку

А.Бебель

Педагогічний колектив Журжинецького навчально-виховного комплексу вважає, що робота з обдарованими учнями є одним з головних напрямків діяльності сучасної школи.

Діти тим талановитіші та розумніші, чим більше можливостей бути талановитими й розумними ми їм надамо.

У закладі визначено головні завдання в роботі з обдарованими дітьми:
• створення максимально сприятливих умов для формування високо інтелігентної, активної творчої особистості;

• розробка і поетапне впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання й виховання;

• створення сприятливих умов для самозростання, розвитку творчого потенціалу вчителів.

Ми пишаємося своїми талановитими учнями, імена яких неодноразово зустрічаються серед призерів районних олімпіад, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів!

З ТЕОРІЇ

Обдарованість дитини... Що це таке? Можливо це своєрідна іскра Божа, яку треба відшукати в її душі і допомогти не тільки не згаснути, а спалахнути полум’ям. Здібні, талановиті люди в будь-якому суспільстві є його “локомотивом”. Саме їхніми інтелектуальними зусиллями забезпечується прогрес суспільства, плодами якого користуються всі.

Нині існує понад 100 (!) визначень обдарованості, при чому серед них немає жодного, яке цілком влаштовувало б хоч якусь частину психологів і педагогів.

У найновішому словнику української мови зазначено що обдарованим (талановитим) є той, хто має великі здібності; дар (талант) – це видатні природні здібності, хист, обдарування.

Ще одне визначення: обдарованість – своєрідне поєднання здібностей (окремих психічних якостей, що обумовлюють можливості людини в тій чи іншій діяльності), єдність, яку вони складають у своїй взаємодії; обдарованість містить у собі здатність до узагальнення, інтелектуальну потенцію, високу креативність та високий рівень мотивації.

Існують різні типи обдарованості. Так, дуже дефіцитна і найменш вивчена лідерська або соціальна обдарованість. Така обдарованість характеризується здатністю розуміти інших людей, будувати з ними конструктивні взаємини, управляти ними. Ще один тип обдарованості – художня. Цей тип обдарованості, як правило, виявляється у високих досягненнях у художній діяльності – музика, танці, живопис, скульптура, сцена. Психомоторна (спортивна) обдарованість виявляється дуже помітно, але в контексті середньої загальноосвітньої школи не являє спеціального інтересу. Учні зі спортивною обдарованістю часто не зовсім добре вчаться. Це пов’язано насамперед із недостачею часу та належного бажання. Якщо в школярів, що захоплюються спортом, створити відповідну мотивацію, то вони, як правило, можуть чудово навчатися.

Пряме відношення до школи мають таких три типи обдарованості : академічна, інтелектуальна і творча(креативна).

Академічна обдарованість являє собою яскраво виражену здатність навчатися. Академічно обдаровані школярі – це завжди генії самого навчання, це блискучі професіонали шкільної праці, чудові майстри швидкого, міцного та якісного засвоєння.

Інтелектуальна обдарованість – це не тільки і навіть не стільки здатність навчатися, скільки вміння думати, аналізувати, зіставляти факти, тобто виконувати складну інтелектуальну роботу. Носії такої обдарованості – розумники та розумниці. Вони іноді блискуче, іноді непогано, іноді чудово з одних предметів і погано з інших – це залежить від їхнього ставлення до предмета й до викладача.

Творча обдарованість (креативна) –це те що, виявляється в нестандартному баченні світу, в нешаблонному мисленні і в тому, що суспільство оцінює над усе. У творчої обдарованості багато різних варіантів: є учні, які виявляють неабиякі творчі можливості буквально в будь – якій діяльності, за яку беруться, але бувають учні, в яких таке нестандартне бачення виявляється досить яскраво лише в одній сфері.

Кожна обдарована (талановита) дитина – індивідуальність і потребує особливого підходу. Виявити талант мають психологічні служби, а створити умови для виявлення суто педагогічне завдання.

       У навчальній діяльності робота з обдарованими дітьми ґрунтується на диференційованому підході, що сприяє розширенню й поглибленню освітнього простору предмета.

       Мета роботи з обдарованими дітьми - виявлення таких дітей та створення умов для їх оптимального розвитку.

Завдання роботи з обдарованими дітьми:

 • Розвиток цілісної картини світу в уявленнях дитини.
 • Розвиток творчого критичного й абстрактно-логічного мислення, здатностей розв'язувати проблеми.
 • Розвиток здатності самостійно навчатися та здійснювати дослідницьку роботу.
 • Розвиток здатностей до самопізнання й саморозуміння, формування позитивної «Я-концепції».

За якими принципами будується робота з обдарованими дітьми?

 • Орієнтація на змагання, актуалізація лідерських можливостей учнів.
 • Орієнтація на потреби дитини.
 • Максимальне розширення кола інтересів.
 • Домінування розвивальних можливостей над інформаційною насиченістю.
 • Ускладнення змісту навчальної діяльності.

Яким повинен бути вчитель у роботі з обдарованими дітьми?
      • Талановитим, здатним до експериментальної й творчої діяльності.

 • Професійно грамотним.
 • Інтелігентним, моральним і ерудованим.
 • Володіти сучасними педагогічними технологіями.
 • Мати позитивну «Я-концепцію», бути цілеспрямованим, наполегливим, емоційно стабільним.
 • Умілим організатором навчально-виховного процесу, психологом.

Що повинен уміти вчитель для роботи з обдарованими дітьми?

 •  Збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати й розширювати зміст навчання.
 •  Працювати диференційовано, здійснювати індивідуальний підхід і консультувати учнів.
 •  Стимулювати пізнавальні здібності учнів.
 •  Приймати зважені психолого-педагогічні рішення.
 •  Аналізувати навчально-виховну діяльність — свою та класу.
 •  Добирати й готувати матеріал для колективних творчих справ.

        Завдання педагогів полягає у тому, щоб створити умови, з яких будь-яка дитина могла б просуватися шляхом власної досконалості, уміла мислити самостійно, нестандартно. Цей шлях називається «самовдосконаленням дитини в умовах освітнього процесу».
        Обдарованість — це система, що розвивається протягом життя, визначає можливість досягнення людиною вищих (незвичайних, неабияких) результатів в одному або декількох видах діяльності порівняно з іншими людьми.
        Обдарована дитина — це дитина, яка має яскраві й очевидні, іноді видатні досягнення (або внутрішні передумови таких досягнень) у тому або іншому виді діяльності.

За якими напрямами здійснюється робота вчителів з обдарованими учнями?
1. На уроках — індивідуальна диференційована робота.
2. Гурткова робота із предмета.
3. Позакласні заходи у межах предметних тижнів.
4. Предметні заходи у класі із запрошенням батьків.
5. Участь учнів 1—11-х класів у шкільній конференції «День науки» із захистом навчальних проектів.
6. Участь в олімпіадах різного рівня.
7. Участь у творчих конкурсах різного рівня
8. Театралізовані свята — особлива форма роботи з обдаровани¬ми дітьми, оскільки в них діти мають можливість не тільки реалізувати акторські здібності, безпосередньо беручи участь у виставах, але й виявити творчі навички, розробляючи сценарії постановок, розвинути схильність до художнього читання й літературної творчості, виявити ерудицію й дослідницькі навички у вікторинах і наукових диспутах. Така робота сприяє підвищенню мотивації обдарованих дітей до співробітництва з педагогами й копіткій роботі із самовдосконалення.

Етапи роботи з обдарованими учнями:
1. Підготовчий

 •  Виявлення обдарованих учнів;
 •  Складання діагностичних карт;
 •  Розроблення нормативних документів, робочих програм роботи з обдарованими учнями.
 1. Основний (практичний)
 •  Упровадження інтерактивних методів навчання (проблемно-дослідницьких, проектних, модульних), що розви¬вають в учнів творче й дослідницьке мислення.
 •  Активна участь в інтелектуальних і творчих конкурсах різних рівнів.
 1. Узагальнення
 •  Аналіз досягнутих результатів.
 •  Співвідношення результатів реалізації програми з поставленими метою й завданнями.
 •  Визначення перспектив і шляхів подальшої роботи з обдарованими учнями.

Форми роботи вчителя-предметника з обдарованими дітьми
1. Розв'язання нестандартних завдань на уроках і в позаурочний час.
2. Індивідуальна й диференційована робота.
3. Ділові гри, інтерактивні методи навчання.
4. Участь у конкурсах різних рівнів.
5. Участь у предметних олімпіадах різних рівнів.

Розвиток обдарованості учнів залежить від професійного рівня педагогів та використання креативних методів навчання. У практиці педагогічної діяльності слід використовувати нові технології навчання, які сприятимуть розвитку інтелектуальної, творчої, предметної або лідерської обдарованості.